3x konkurs na místa ředitelů základních škol v Praze 8

8. 02 2022 | Rada městské části Praha 8 vyhlásila konkursní řízení na funkce ředitelů či ředitelek tří základních škol: ZŠ a MŠ Dolákova, ZŠ a MŠ Ústavní a ZŠ Na Šutce. Přihlášky je možné odevzdat do 9. března 2022. Předpokládaný nástup nových ředitelů je od 1. srpna 2022.

Uchazeči o funkci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

•         praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

•         odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou uchazeč vykonává

•         plná způsobilost k právním úkonům

•         bezúhonnost

•         zdravotní způsobilost

•         znalost českého jazyka

•         znalost školských předpisů a školské problematiky

Podepsanou přihlášku do konkursního řízení, s uvedením identifikačních údajů uchazeče, je třeba zaslat poštou na adresu podatelny Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručit osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 8 nejpozději do středy 9. března 2022 do 17:00 hodin. Obálku je nutné označit slovy: „Konkurs“ a doplnit název školy.

K přihlášce je třeba přiložit:

•         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

•         doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem

•         strukturovaný životopis

•         koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace školy (v rozsahu maximálně 5 normostran), vč. souhlasu se zveřejněním

•         výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

•         čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971)

•         lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

•         doklad o znalosti českého jazyka - v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy na konkursní řízení

https://www.praha8.cz/Konkurs-ZS-a-MS-Dolakova.html

https://www.praha8.cz/Konkurs-ZS-a-MS-Ustavni.html

https://www.praha8.cz/Konkurs-ZS-Na-Sutce.html

Speciály