Prioritou letošního rozpočtu je vzdělání a ekologie

Hlavní investice městské části v roce 2012 půjdou do vzdělávání, školství a ochrany životního prostředí. Vyplývá to z rozpočtu městské části, který na sklonku loňského roku projednalo a schválilo zastupitelstvo třetí městské části. Jako každoročně pokladna žižkovské radnice počítá také s investicemi do bytového a nebytového fondu i prostředky na pokrytí provozu a rozvoje příspěvkových organizací zřízených městskou částí.

„V bilanci na rok 2012 jsou celkové výdaje uvažovány ve výši 1 158,2 milionů korun, úhrn zajištěných příjmů tvoří částku 1083,0 milionů. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 75,2 milionů korun je kryt zapojením zůstatků finančních prostředků z minulých let. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je v roce 2012 nižší než v roce 2011 a představuje 35 procent částky roku 2011. Trend tedy směřuje k vyrovnanému rozpočtu,“ uvedl zástupce starosty pro ekonomiku Josef Heller.

Příjmová část rozpočtu počítá s daňovými (81,0 milionů Kč) a nedaňovými (15,1 milionů Kč) příjmy, s dotací z rozpočtu hl. města Prahy (183,3 milionů Kč). Zbývající část příjmové strany rozpočtu tvoří převody finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti, zejména výnosů z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3.

Výdajová část rozpočtu je ze 44,2 procent tvořena běžnými výdaji (512,5 milionů Kč) a z 55,8 procent výdaji kapitálovými (645,7 milionů Kč). Největší část kapitálových výdajů je určena na modernizaci a regeneraci domovního a bytového fondu městské části Praha 3.

„Bude dokončena rekonstrukce panelového domu v ulici Lupáčova, a bude probíhat regenerace panelových domů v ulici Rokycanova 18, Českobratrská 7, 9, 11 a Sabinova 8, 10,“ uvedl zástupce starosty zodpovědný za bytovou politiku Tomáš Kalousek.

Jedny z největších investic půjdou i letos do školství.

„Značná část prostředků bude investována do rekonstrukce a modernizace školních budov, a to především na dokončení celkové rekonstrukce MŠ Jeseniova 204 (rekonstrukce a zateplení pláště budovy a vybavení interiéru) a dále na opravy MŠ Waldorfská (zateplení pláště budovy, střechy a výměna oken), MŠ Vozová (výměna oken a zateplení fasády a dokončení rekonstrukce pavilonu B), MŠ V Zahrádkách (výstavba mateřské školy), ZŠ Lupáčova a ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad (výměna oken). Celkem půjde o investice v hodnotě 84 milionů korun,“ uvedl zástupce starosty pro školství Jiří Matušek.

Velkou část kapitálových výdajů bude v letošním roce městská část investovat také do ochrany životního prostředí, kde významně podpoří výstavbu dětských hřišť, a zejména pak plánuje zahájit výstavbu hřiště pro teenagery na Jarově. Vzhledem k tomu, že se na území Prahy 3 nachází mnoho hřišť pro nejmenší, ale doposud zde není žádný areál pro mládež, rozhodla se radnice vybudovat tento typ hřiště v ulici Habrová. Hřiště pro teenagery bude sloužit dospívající mládeži, které nabídne nejmodernější herní prvky. Na jeho vybudování vyčlenila městská část 20 milionů korun. Městská část Praha 3 bude pokračovat ve výstavbě podzemních kontejnerů na tříděný odpad, na jejíž realizaci vyčlenila 39 milionů Kč, a dále zřídí a bude provozovat mobilní monitorovací stanice ovzduší, které přinesou informace o kvalitě ovzduší v jednotlivých lokalitách a umožní tak realizovat nejvhodnější opatření pro jeho zlepšení, na tento monitoring je určeno 10 milionů korun.

„Městská část Praha 3 nezapomíná ani na obnovu chodníků, na kterou veřejnost poukazuje nejčastěji, a proto v letošním roce radnice vynaloží na obnovu chodníkových ploch mozaikovým dlážděním 30 milionů korun, tedy dvojnásobek než v loňském roce. Největší investice do obnovy budou realizovány v ulicích U Rajské zahrady, Radhošťská, Bořivojova, Hájkova, Za Žižkovskou vozovnou a Seifertova,“ uvedl zástupce starosty pro dopravu Pavel Sladkovský.

Žižkovská radnice bude i v tomto roce maximálně usilovat o získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a státních fondů pro tyto akce. Na konci roku 2011 podala žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Ulice Olšanská - osazení mobilní zeleně“ ve výši 8,8 milionů Kč a na pořízení „stacionární monitorovací stanice čistoty ovzduší“ ve výši 5,7 milionů.

Také běžné výdaje plánované v rozpočtu plně zajistí jak provoz Úřadu městské části Praha 3, tak provoz a rozvoj zřízených příspěvkových organizací. Na základní a mateřské školy je určeno 61,3 milionů korun, na kulturní organizace 15,8 milionů, na sportovní zařízení 12,6 milionů Kč a na zdravotnická a sociální zařízení 48,5 milionů.

www.praha3.cz