Nabídka poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování dospívajících

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - je nezisková organizace založená v roce 1997 jako Free Tees, o.s. V roce 2004 došlo k rozšíření činnosti a ke změně názvu na CEVAP. V roce 2005 jsme získali akreditaci MŠMT vzdělávací instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona c. 563/2004 Sb. – c.j. 31 774/2005-25 s platností do 26.10.2011.

CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - je nezisková organizace založená v roce 1997 jako Free Tees, o.s. V roce 2004 došlo k rozšíření činnosti a ke změně názvu na CEVAP.

V roce 2005 jsme získali akreditaci MŠMT vzdělávací instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona c. 563/2004 Sb. – c.j. 31 774/2005-25 s platností do 26.10.2011.

V současnosti nabízíme následující semináře DVPP, které jsou akreditované pod č.j. 29 197/2005-25 (platnost do 25.10.2008):

1. Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
2. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (základní seminář)
3. Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (odborný kurz)
4. Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách
5. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole
6. Výchova charakteru jako esence výchovy
7. Příprava na manželství a rodičovství
8. Prevence násilí na dětech
9. Prevence kouření dospívajících
10. Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie
11. Prezentace programů primární prevence

V naší činnosti se zabýváme primární prevencí rizikového chování dospívajících, kterou chápeme a snažíme se realizovat v duchu vedení mladých lidí k vědomí hodnoty života, lásky a sexu a přípravy na manželství a rodičovství.

Cíle:

* prevence rizikového chování dospívajících a jeho následků (zneužívání návykových látek včetně tabákových výrobků a alkoholu, prevence rizikového sexuálního chování a rizikového chování v oblasti psychosociální)
* rozvoj charakteru dětí a mládeže, výchova dětí a dospívajících ve zralé zodpovědné jedince s vyspělým charakterem, schopné budovat trvalé, hodnotné a harmonické vztahy
* vedení mladých lidí k vědomí vlastní hodnoty, hodnoty lásky a sexu, věrnosti, manželství, rodičovství a k zodpovědné volbě životního partnera
* vytváření a upevňování morálních hodnot, zvyšování sociálních kompetencí dětí a mládeže, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem rizikového chování, sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona
* vedení dospívajících k samostatnému a zodpovědnému rozhodování v situacích, které mohou zásadně ovlivnit jejich život ( neuvážený a nezodpovědný sex, alkohol, drogy, tlak vrstevníků,…)
* posilování rodinných hodnot
* vedení dětí a dospívajících k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme, a k aktivní účasti za jeho ochranu a utváření

http://www.freeteens.cz/